RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ulicy Adama Mickiewicza 10, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d)wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie - w szczególności
w zakresie:

 • wydania opinii w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • wydania orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • objęcia dzieci i młodzieży albo dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • wszczęcia terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, uczestnictwa w grupach wsparcia, mediacjach, warsztatach, konsultacjach, wykładach i prelekcjach, uczestnictwa w psychoterapii,
 • prowadzenia współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez te placówki indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • udzielania nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia psychicznego,
 • udzielania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom,
 • rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa, wypożyczania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

- art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE