Problemy z młodzieżą w okresie dojrzewania
Wpisany przez Natalia Ożga   

„Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym
drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz
odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko
zakreślić i własną zapisać treścią...”
Janusz Korczak

Okres dojrzewania, to trudny czas zarówno dla młodego człowieka jak i jego rodziców a także najbliższego otoczenia.

W konsekwencji wszystkich fizycznych i emocjonalnych zmian rozwojowych nastolatek staje się bardzo przeczulony na punkcie swojej osoby. Wyolbrzymia i zadręcza się najmniejszą wadą (piegi, tusza, pryszcze). Panowanie nad zmienionym ciałem nastręcza trudności a to samo odnosi się do nowego sposobu przeżywania. Nastolatek jest drażliwy, łatwo go dotknąć do żywego słowem krytyki. W jednym momencie czuje się dorosły i jako taki chce być traktowany. Za chwilę czuje się dzieckiem i oczekuje od dorosłych pomocy, wsparcia i troskliwości.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że buntownicza postawa nastolatków jest uzewnętrznieniem rywalizacyjnych postaw w stosunku do rodziców, zwłaszcza syna do ojca a córki do matki. Rywalizacyjne nastawienie nasila się u nastolatków, co tłumaczy się z jednej strony- intensywniejszym w tym wieku życiem emocjonalnym, a z drugiej- poczuciem dorosłości, która w pojęciu młodego człowieka pozwala traktować rodzica, jak równego partnera.

Nastolatki mają poczucie, że teraz „na nie kolej”, by rzucić wyzwanie światu, fascynować przeciwną płeć, „rządzić”, jako głowa rodziny. Torują sobie drogę do wyparcia rodziców z tronu. Rodzice wyczuwają to podświadomie i budzi się w nich zrozumiały sprzeciw.

Pełna buntu rywalizacja objawia się w różny sposób (niegrzeczne odpowiedzi, agresywne zachowania, ucieczka z domu, zamknięcie się w sobie, brak nawiązywania kontaktu na znak buntu, przeniesienie agresji na rówieśników i inne osoby dorosłe- nauczycieli, wychowawców, w skrajnych przypadkach próby rękoczynów). Zachowania te są naturalne dla tego wieku, jednakże należy je odpowiednio kształtować, spokojnie tłumacząc, gdzie są pewne granice.

Gdyby młodzież nie przeżywała nastrojów buntowniczych, chęci usamodzielnienia się, nie miałaby w przyszłości motywacji do opuszczenia domu rodzicielskiego i wkroczenia w samodzielne życie. Nastroje buntownicze są także motorem działania na rzecz naprawiania świata, poszukiwania nowych rozwiązań, dokonywania odkryć, stawania się lepszym.

Bardzo poważnym problemem dla nastolatka jest wyrobienie sobie poglądu na to, jakim być człowiekiem, co robić w przyszłości, jakim hołdować zasadom. Młodzi ludzie chcą uniezależnić się emocjonalnie od rodziców, aby móc zastanowić się kim są i kim pragną być. Ostateczny wynik będzie zależał od trzech czynników: stopnia zależności od rodziców, intensywności buntu i od otoczenia w jakim się znajdują.

Dążąc do odnalezienia swej tożsamości nastolatki przybierają rozmaite pozy: marzyciela, cynika, bojownika, ascety. W miarę „wyzwalania się” spod wpływu rodziców u nastolatków pojawia się tendencja do szukania kontaktów z rówieśnikami. Jest to zachowanie naturalne, gdyż młodzi ludzie przestają się czuć przede wszystkim dziećmi, chcą być postrzegani, jako osoby dorosłe, szukają samookreślenia.

W przezwyciężaniu osamotnienia, związanego ze zmianami w sferze emocji, pomaga nastolatkom stosowanie się do pewnych upodobań, jakim hołdują rówieśnicy (moda, ubiór, uczesanie, język, słuchanie pewnych gatunków muzyki, czytanie określonych książek). Jest to próba odnalezienia własnej tożsamości i indywidualności. Zdarza się często, że upodobania młodzieży różnią się znacznie od tych akceptowanych przez rodziców. Młodym buntownikom nierzadko o to właśnie chodzi. Poszukiwanie własnej tożsamości, chęć upodobnienia się do kolegów i potrzeba pełnej akceptacji z ich strony trwają kilka lat.

Zdarza się, że dzieci boją się kontaktów własnych rodziców z rówieśnikami, wstydzą się. Należy to uszanować, zachowywać się przyjaźnie, lecz nie udawać w kontaktach ze znajomymi dziecka zachowań typowych dla nastolatków (język, gesty). To wpędza młodych ludzi w zakłopotanie i jest przyczyną niechęci do przedstawiania swoich kolegów rodzicom.

Najczęstsze pretensje kierowane do rodziców dotyczą braku dostatecznej swobody. Naturalne jest, że nastolatki upominają się o swoje prawa, ale rodzice nie powinni brać każdego żądania zupełnie dosłownie. Tak naprawdę nastolatki nie mają jednoznacznego stosunku do swej dorosłości i często się jej boją. Mając podświadomie wątpliwości, czy potrafią sprostać jakiemuś zadaniu lub rzucić się w jakąś przygodę, szukają natychmiastowych dowodów na to, że rodzice stają im na drodze. Zdarza się, że z oburzeniem i wymówkami zwracają się do rodziców lub zrzucają na nich całą winę za własne niepowodzenia. Często jest tak w rozmowie z rówieśnikami.

Czasem musi upłynąć bardzo wiele czasu, zanim młody człowiek odnajdzie siebie w sposób konstruktywny. W międzyczasie może izolować się od otoczenia, (które utożsamia z rodzicami), może stawiać bierny opór lub wpaść w przesadny radykalizm (odmówić nauki, pracy, będzie podkreślał swój nie konwencjonalizm strojem, uczesaniem, dziwnymi znajomościami i niezwykłym wystrojem swojego pokoju). Z punktu widzenia młodego człowieka, to przekonywujące dowody żywiołowej niezależności. W rzeczywistości są one jedynie negacją, protestem przeciwko konwencjom, za którymi stoją dorośli, rodzice.

Rozmaite są tendencje charakterystyczne dla tej fazy rozwoju: wyostrzony krytycyzm, bezwzględne potępianie hipokryzji, nietolerowanie kompromisów, szaleńczej odwagi, gotowości do daleko idących poświęceń. W kilka lat później młodzież posiądzie w większości umiejętność współżycia i współdziałania z ludźmi.

W okresie dojrzewania pojawia się jeszcze jeden ważny problem dla młodego człowieka. Są to seksualizm i romantyczność. To dwie siły, z którymi nastolatek musi sobie poradzić. W okresie pokwitania uaktywnienie hormonów zmusza dziecko do zainteresowań sprawami seksualnymi i romantycznymi aspektami życia. Te emocje początkowo przenoszone zostają na rodzica płci przeciwnej, a następnie obiektami uwielbienia stają się aktorzy, nauczyciele, bohaterowie powieści.

Kilkunastoletnie dzieci przeżywają na ogół całą serię „miłości”, z taką samą łatwością zakochują się i odkochują, gdyż nie jest to dojrzałe uczucie, oparte na prawdziwej przyjaźni i miłości do drugiej osoby oraz jej całkowitym zaakceptowaniu.

Przed rodzicami nastolatków stoi niezwykle trudne, ale i wspaniałe wyzwanie. Najrozsądniejsze postępowanie dorosłych nie powstrzyma dziecka w okresie dorastania od uzewnętrzniania rywalizacji i buntu. Na szczęście większość młodych ludzi nie traktuje rodziców jak wrogów. Dzieciom bardzo potrzebna jest opieka i wychowanie ze strony rodziców i liczą one na nie. Choćby nawet dowodziły, że jest odwrotnie. Młodzież świadoma jest, że miłość rodziców powinna polegać między innymi na chronieniu własnego dziecka. Dzieci chcą znać granice co im wolno, a czego nie. Nie oznacza to, że rodzice mają być arbitralni i apodyktyczni, ponieważ u nastolatków bardzo silnie rozwinięte jest poczucie własnej godności i zbyt łatwo o powstawanie konfliktów wynikających z różnicy zdań. Młodzi ludzie pragną omawiać z rodzicami własne problemy z pozycji dorosłego. Jednakże nie należy o wszystko wypytywać. Trzeba uważnie słuchać, co nam młody człowiek chce nam powierzyć. Od naszego taktu i zrozumienia zależy, czy dziecko otworzy przed nami swoje wnętrze.

Rodzice powinni stawiać własnemu dziecku jasne i zdecydowane wymagania oraz sprecyzować własne stanowisko wobec danej sprawy. Wskazówki rodzicielskie mają wielką wartość (nawet, gdy dziecko je neguje). Jeśli postąpi ono wbrew wskazówkom i wydarzy się jakiś problem, będzie miało nauczkę na przyszłość. W ten sposób ma szansę na zdobywanie życiowych doświadczeń i poznawanie pewnych wartości.

Zadaniem dorosłych jest staranie o to, by nastolatki dbały o schludny wygląd, skłanianie ich do poprawnych stosunków międzyludzkich i okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom i tym, których spotykają na swojej drodze.

Nastolatki powinny mieć wyznaczone swoje obowiązki w domu. Nabywają wtedy poczucia własnej wartości, umiejętności współuczestniczenia w życiu społecznym, uczą się odpowiedzialności.

Rodzice i dorośli powinni pamiętać w kontaktach z młodzieżą, że niczego nie da się narzucić siłą. Wszystkie wymagania trzeba postawić w poważnej rozmowie z dzieckiem. Rodzice zobowiązani są do czuwania nad bezpieczeństwem swoich dzieci. Konieczne jest w tym celu podjęcie pewnej umowy z młodym człowiekiem. Należy ustalić godzinę powrotu do domu, rodzice powinni wiedzieć, gdzie dziecko przebywa i z kim. Rodzic powinien być informowany o pewnych zmianach, dotyczących wspólnych ustaleń (późniejszy powrót do domu, zmiana miejsca pobytu). Świadomość, że rodzice żądają określenia godziny powrotu i czekają wieczorem, wbrew pozorom, przypomina dziecku o ich autentycznej trosce i miłości.

Dyktatura i surowe nakazy nie dają dobrych rezultatów w wychowaniu. Jedynie rozmowa prowadzona bardzo poważnie i spokojnie, oparta na zasadach zrozumienia i przyjaźni doprowadzić może do osiągnięcia sukcesu. Nastolatek nie jest skłonny do uległości, ale nie oznacza to, że w ogóle nie docierają do niego argumenty rodziców.

Dzieci bardzo często wyprowadzają nas z równowagi swoim postępowaniem. Denerwując się, nie poprawimy sytuacji. Rodzice, którzy potrafią zachować spokój, osiągają lepsze efekty wychowawcze.

W trudnej sztuce wychowania młodego człowieka i zrozumienia jego problemów pomocne są pewne wskazówki:

 1. Pamiętaj, że dziecko Cię potrzebuje.
 2. Nie przypisuj dziecku złych intencji.
 3. Pilnuj stałego rytmu dnia.
 4. Nie pozwól, by dziecko ignorowało Twoje polecenia i zakazy. Bądź spokojny i stanowczy, polecenia wydawaj tylko raz.
 5. Naucz swoje dziecko, aby samo rozwiązywało swoje problemy (konflikty z rodzeństwem, koleżankami, odrabianie zadań domowych, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań).
 6. Zachowaj dystans wobec przewinień Twojego dziecka, wytłumacz spokojnie co było źle.
 7. Zastanów się, czy Twoje wymagania wobec dziecka są dostosowane do jego wieku i możliwości.
 8. Dziecko nie powinno cierpieć z powodu Twoich stresów (problemy w pracy, w domu, w życiu osobistym). Jeśli chcesz, możesz spokojnie o tym z dzieckiem porozmawiać.

Okres dorastania to wielkie wyzwanie dla rodziców i trudny czas przemian także dla dziecka. To od nas dorosłych, rodziców zależy, którą drogę wybierze młody człowiek, jak poradzi sobie w dorosłym życiu, jakim będzie człowiekiem, jakie będą jego relacje z innymi ludźmi. Czy będzie właściwie odczytywał „drogowskazy” pozostawione przez kochające go osoby.

Bibliografia:

 1. Han- Ilgiewicz N., Dziecko w konflikcie z rodziną., Warszawa 1969, Nasza Księgarnia.
 2. Konarzewski K., Szymańczak M., , Kiedy dziecko mówi NIE, Warszawa 1988, Nasza Księgarnia.
 3. Korczak J., Jak kochać dziecko? W: Wybór pism, t. I. Warszawa 1985, Nasza Księgarnia.
 4. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, Wiedza Powszechna.